VEDTÆGTER

Navn, hjemsted og formål:


§1
Klubben er stiftet d. 1. februar 1927. Navnet er Odense Bridgeklub. Klubbens hjemsted er Odense

§2
Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener, for gennem træning, turnering, og evt. undervisning at dygtiggøre medlemmerne, og fremme kendskabet til, og interessen for bridge. Klubben lægger vægt på at samle unge til bridge og andet samvær indenfor de gældende klubregler.
Klubben kan også på andre spilleaftener end den ordinære arrangere turneringer for ikke medlemmer.

§3
Klubben er tilsluttet Danmarks Bridgeforbund samt derigennem mesterpointsordningen. Medlemmerne modtager forbundets medlemsblad Dansk Bridge, medmindre det enkelte medlem ønsker bladet leveret gennem en anden klub.

Medlemmerne:

§4
Nye medlemmer kan kun optages efter skriftlig anmodning til formanden, og påfølgende godkendelse ved bestyrelsesbeslutning. Medlemmer kan efter eget ønske, og efter godkendelse af bestyrelsen overgå til status som passivt medlem. Passive medlemmer har samme rettigheder i henhold til vedtægterne, som aktive medlemmer, men er afskåret fra at melde sig til klubbens 3 faste turneringer, butler-, par- og holdturneringen. Desuden har passive medlemmer ikke stemmeret på klubbens generalforsamling, jfr. Dog §6.
Juniorer, unge under uddannelse samt pensionister kan efter bestyrelsesbeslutning opnå kontingentnedsættelse med fulde klubrettigheder.
Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt, og med virkning fra sæsonens start. Udmeldelsen skal være formanden i hænde senest d. 1. august for at være gyldig. Et medlem der udmeldes eller ekskluderes har intet krav på klubbens midler eller del heraf.

§5
Klubbens regnskabsår løber fra 01/04 til 31/03

Generalforsamling

§6
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten. For at stemme på generalforsamlingen kræves personligt fremmøde. Passive medlemmer har møde- og taleret, men ikke stemmeret og er ikke valgbare. Lovændringer kan vedtages, hvis mindst 1/3 af medlemmerne er mødt, og hvis mindst 2/3 af disse stemmer for lovændringen, jfr. Dog undtagelsen i §14. Alle andre spørgsmål afgøres ved simpelt flertal.

§7
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første onsdag i maj. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fremlæggelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent og indskud.
5. Forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af mindst 2 suppleanter.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden, regnskab og budget udleveres til de fremmødte medlemmer senest på sidste ordinære spilleaften inden generalforsamlingen, eller udsendes senest 8 dage før til øvrige medlemmer.
Der skal afholdes skriftlig afstemning, blot et enkelt medlem forlanger det.

§8
Bestyrelsen kan med 8 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. En sådan skal ligeledes afholdes, når mindst 20 medlemmer begærer dette, og senest en måned efter begæringens modtagelse.

Bestyrelse

§9
Klubbens bestyrelse består af en formand, og mindst 4 andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen, som er beslutningsdygtig, når mere end havldelen er fremmødt, administrerer klubbens anliggender og træffer bestemmelse i alle forhold, som ikke udtrykkelig efter love er henlagt under generalforsamlingens afgørelse.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en kasserer, som har ansvaret for klubbens regnskab, samt en sekretær, der har ansvaret for, at der tages referat af alle møder.
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden samt mindst to yderligere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes af formanden med mindst en dags varsel, og skal ligeledes indkaldes, når mindst to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal – ved stemmelighed er formandens stemme dog afgørende.
Over alle bestyrelsesmøder føres protokol, og enhver bestyrelsesbeslutning er først gyldig, når protokollen er underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§10
Hverken klubbens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for klubbens forpligtelser.

§11
Bestyrelsen nedsætter et spilleudvalg, som tilrettelægger og leder turneringerne. I spilleudvalget skal være mindst et bestyrelsesmedlem.


§12
Regler for afvikling af turneringer, brug af substitutter, anvendelse af klubbens lokaler m.v. fastlægges i klubreglerne, der udformes af bestyrelsen.

§13
Bestyrelsen kan, med appelmulighed til generalforsamlingen, idømme et medlem, der har gjort sig skyldig i uærligt spil, eller uheldig eller dårlig opførsel, karantæne i indtil et halvt år, eller i grove tilfælde ekskludere vedkommende.
Et medlem der er i restance med kontingent i mere end 3 måneder, udelukkes automatisk og kan ikke genoptages før den gamle gæld er bragt i orden. Ved genoptagelse følges reglerne i §4.

Klubbens opløsning

§14
Beslutning om klubbens ophævelse eller sammenlægning med en anden forening, kan kun ske på en generalforsamling, der skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. For at træffe en sådan beslutning, kræves det at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.
Såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget, men ikke halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, indkaldes med mindst 14 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor.
I tilfælde af opløsning af Odense Bridgeklub skal klubbens midler anvendes som støtte til ungdomsarbejde indenfor Odense Kommune, i særdeleshed indenfor bridgesporten, hvis dette er muligt.

Disse love er udskrevet efter de hidtil gældende love, og med de rettelser, der blev vedtaget på generalforsamlingen d. 13. december 2000.